Политика за Поверителност

ДЕКЛАРАЦИЯ – УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА – КЛИЕНТИ КЛИЕНТИ (деца и лицата, упражняващи родителски права), КОНТРАГЕНТИ И ДОСТАВЧИЦИ, ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТ

 

От 25 май 2018 г. влиза в сила Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (ОРЗД).

Във връзка с това, от 31 март 2020 г. „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 въвежда следните промени в Политиката за защита на личните данни: 

 

ДАННИ ЗА АДМИНИСТРАТОРА:

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926, е българско търговско дружество, регистрирано по законите на Република България с единствен предмет на дейност: частна детска градина.

 

ДАННИ ЗА КОНТАКТ СЪС „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926:

Адрес: гр. София, п.к. 1309, район Илинден, ж.к. СВЕТА ТРОИЦА, бл. 306, вх. А, ет. 2, ап.3.

Телефони и лица за контакт: 0885724772 – Красимир Велев; 0895775668 – Елина Велева;

Ел. поща: krasi@usmivkabg.com; elina@usmivkabg.com

Интернет страници: https://usmivkabg.com/;

Регистрация по Закона за предучилищното и училищно образование № 122.. Институцията е вписана в Регистъра на институциите в системата на предучилищното и училищно образование на основание Заповед № РД 14-312/27.07.2017г. на Министъра на образованието и науката.

Управител: Елина Емилова Черкезова-Велева

 

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ СА:

Категория лични данни за:

 1. За сключване и изпълнение на договор за обучение:
 • от тип физическа идентичност:
 • имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес на детето и лицето, упражняващо родителски права;
 • телефонен номер, имейл адрес, подпис на лицето, упражняващо родителски права и на други лица, които имат право да водят и вземат детето от градината;
 • данни за здравен статус на детето;

Предоставянето на тези данни е задължително за записване на детето и посещаването на занятията на детската градина.

 1. За сключване на застраховка и договор с туроператор за участие в организирано пътуване:
 • от типа физическа идентичност:
 • имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес на детето и лицето, упражняващо родителски права,
 • телефонен номер, имейл адрес, подпис на лицето, упражняващо родителски права;
 • данни за здравен статус на детето – наличие на алергии, текущо заразно заболяване или контакт, хронични заболявания, степен на физическо, психо-емоционално развитие, когнитивни способности и наличие на специални образователни потребности на детето. Тези данни се изискват въз основа на Закона за предучилищното и училищно образование и подзаконовите нормативни актове към него;
 1. За сключване на договор за дарение – имена, ЕГН/ЛНЧ, данни от документи за самоличност, адрес на дарителя и размера и вида на направеното дарение;
 2. Други – информация за банкова сметка при плащания по банков път;
 3. Данни от видеонаблюдение (видео – образи) от охранителни камери на обект, находящ се на адрес: гр. София, кв. Бояна, ул. Кумата 47.
 4. Снимки от ежедневните дейности на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926, които могат да бъдат публикувани на сайта на градината, в профила на градината в социалните мрежи само въз основа на предоставено съгласие на лицето, упражняващо родителска грижа.
 5. Данни за посетителите на сайта https://usmivkabg.com/ при отправяне на запитвания и искане за предоставяне на информация: име на дете, възраст, телефон и имейл за обратна връзка.

 

Ние не обработваме специални категории данни, отнасящи се до расов, етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, генетични данни, биометрични данни, данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация.

 

ИЗТОЧНИК:

Данните се получават от субекта на лични данни.

Декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: за сключване и изпълнение на договор за обучение с „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926, организиране на мероприятия от градината или предоставяне на информация на дейността й.

 

ОСНОВАНИЕТО, КОЕТО НИ ДАВА ПРАВО ДА ОБРАБОТВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ Е:

 • сключване и изпълнение на договор и изпълнение на задълженията ни по него във връзка с изискванията на Закона за предучилищно и училищно образование и подзаконовите нормативни актове към него, счетоводните изисквания и данъчното законодателство – чл.6, ал.1, б. «б» от ОРЗД.
 • предоставено изрично съгласие от Ваша страна за получаване на информация за наши услуги, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети, заснемане на събития и др. – чл.6, ал.1, б. «а», чл.7 от ОРЗД.
 • легитимен интерес на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 като част от вътрешните правила за безопасност и организацията на дейността та градината, както и обществен интерес при осъществяване на  видеонаблюдението на обекта – чл.6, ал.1, б. «е» от ОРЗД.

 

ВСИЧКИ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ, ПРЕСЛЕДВАНИ ОТ НАС ИЛИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, КОИТО РАБОТЯТ ЗА НАС, СА СЛЕДНИТЕ:

Осъществяване предмета на дейност на дружеството и предоставяне на образователни  услуги.

СЛЕДНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ/ЛИЦА ЩЕ ПОЛУЧАТ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ:
НАП, други държавни и общински органи на власт като МОН, РИО, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения, както и други трети лица след упълномощаване и изрично нареждане от нас или упълномощаване от Вас като външно счетоводство, туроператори, застрахователни компании и др.

 

ЩЕ ПРЕПРАЩАТЕ ЛИ И ЩЕ СПОДЕЛЯТЕ ЛИ ЛИЧНИТЕ МИ ДАННИ С ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ЛИЦА?

Като принцип, ние няма да предоставяме Вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага. В някои случаи обаче ние бихме могли да използваме външни организации за подпомагане на дейността ни или за предоставяне на съпътстващи услуги като туроператори; застрахователи; МБАЛ „Света София“ за постоянен контрол и превенция на здравословното състояние на децата; на други образователни институции при наличие на правно основание; на компетентни държавни и общински органи в кръга на техните компетентности – МОН, РИО, НАП и др. контролни органи.

 

СЪГЛАСИЕ:

Със оглед сключването на договор с нас, Вие предоставяте за обработване от нас упоменатите Ваши лични данни, тъй като без тях не би могло да предоставим нашите услуги. Нарочното Ви съгласие не е необходимо.

Приемайки тази Декларация за поверителност (Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни), вие ни давате разрешение да обработваме личните Ви данни само за посочените от нас цели.

В случаите, когато искаме съгласие за специални (чувствителни) лични данни, ако има необходимост за това, ние винаги ще се обосноваваме защо и как тази информация ще се използва.

Изрично Ви съгласие за обработване на личните Ви данни е необходимо само в случаите, когато служи за получаване на информация за наши услуги, извън рамките на сключения договор, информационен бюлетин, провеждането на анкети, заснемане на събития и др.

Съгласието може да се оттегли по всяко време с писмо в свободна форма на имейла, посочен по-горе, освен ако не е налице друго основание, което да ни задължава или да ни дава право да продължим да обработваме личните данни на лицето.

 

В случай, че се затрудните да упражните правата си, можете по всяко време да се обърнете за това на посочените контакти за съдействие, включително за получаване на съответен формуляр.

 

ПРЕДАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА ДЪРЖАВА ИЗВЪН ЕС ИЛИ НА МЕЖДУНАРОДНА ОРГАНИЗАЦИЯ:

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 няма намерение да предаде вашите лични данни на трети лица извън ЕС.

 

ПЕРИОД НА СЪХРАНЯВАНЕ НА ДАННИТЕ

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 ще съхранява Вашите лични данни не повече от:

 • за и при сключване на договор и документите по изпълнението му, както и данните в тези документи – 10 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която договора е прекратен;
 • документи и лични данни, свързани с извършени дарения и данните – 20 години;
 • дневници на групите и данни в тях – 5 години;
 • регистрационните книги за издадените удостоверения – 50 години;
 • записите от охранителните камери до …………… при наличие на техническа възможност за това;
 • за данни в други счетоводни документи по Договора – 3 години, считано от 01.01. на годината, следваща годината, през която документите са съставени;
 • във всички останали случаи, личните данни се съхраняват до постигане на целити, за които се обработват.

 

ВАШИТЕ ПРАВА КАТО СУБЕКТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ СА СЛЕДНИТЕ:

Вашите права като субект на личните данни са следните:

Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие имате следните права:

 • имате право да поискате копие от Вашите лични данни от „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926, и право на достъп по всяко време до личните си данни;
 • имате право да поискате от „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;
 • имате право да поискате от „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:
 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;
 • когато обработването е незаконосъобразно;
 • когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни;

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:

 • за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес,
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни, ще Ви предоставим нова Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.

Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели) при обработката на вашите лични данни.

 

ИМАТЕ ПРАВО НА ЖАЛБА ДО НАДЗОРНИЯ ОРГАН

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, когато счетете, че има извършено нарушение, като компетентният за това орган е Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926, можете да го направите на посочените данни за контакт на  „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926.

ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ ПО-ГОРЕ ВАШИ ПРАВА ВЪВ ВРЪЗКА С ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ МОЖЕТЕ ДА ОСЪЩЕСТВИТЕ КАТО ИЗПРАТИТЕ ИМЕЙЛ В СВОБОДНА ФОРМА С ИСКАНЕТО ВИ НА ПОСОЧЕНИЯ ИМЕЙЛ АДРЕС ЗА КОНТАКТ НА „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ВСЕ ПАК СЕ ЗАТРУДНИТЕ, МОЖЕТЕ ДА ПОИСКАТЕ СЪДЕЙСТВИЕ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРАВАТА ВИ НА ПОСОЧЕНИТЕ ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926.

КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ?

Съгласно ОРЗД, личните данни се определят като:

„Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице“.

ЗАЩО „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 СЪБИРА И СЪХРАНЯВА ЛИЧНИ ДАННИ?

За да ви предоставим информация, продукт или услуга, е необходимо да съберем посочените по-горе Ваши лични данни. Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е необходима за тази цел и не е с цел навлизане в личното Ви пространство.

КАК ИЗПОЛЗВАТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

В тази Декларация – уведомление за поверително третиране на личните данни подробно указваме целите и причините за събиране и обработване на Вашите лични данни.

Личните данни се съхраняват само тогава, когато бъдат предоставени от Вас самите, като срокът на тяхното съхранение при сключен договор за услуги е указан по-горе или до оттегляне на даденото съгласие, когато личните данни се обработват на основа на дадено съгласие.

Предаването на лични данни на държавни институции и органи се извършва само в рамките на задължителните разпоредби на действащото законодателство. Нашите служители са обвързани със задължение за спазване на поверителност. 

При Ваше желание можете да дадете изрично съгласие, за да получавате актуална информация от нас за наши услуги. Данните, предоставени при изрично съгласие за получаване на информация, ще бъдат използвани само и единствено за изпращане на тази информация. Можете да прекратите по всяко време тази възможност, чрез предвидения начин за оттегляне на съгласието си.

 

Сигурност 
„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 предприема технически и организационни мерки за сигурност, за да защити администрираните от нас данни от манипулации, загуба, унищожаване и достъп от страна на неоправомощени лица. Нашите мерки за сигурност се усъвършенстват постоянно в съответствие с технологичното развитие. 

КАК ЩЕ СЪХРАНЯВАТЕ И ПАЗИТЕ МОИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАТЕ?
„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 ще обработва (събира, съхранява и използва) предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД). Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за Вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, за които е събрана и за които сте уведомени тук. 
Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове, например Закона за предучилищно и училищно образование, Закона за счетоводството, Закона за задълженията и договорите, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.

Предприели сме всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на Вашите данни от нерегламентиран достъп – физическа защита на помещенията и носителите на информация чрез заключване на помещенията и шкафовете, в които се съхраняват; използване на пароли за заключване на файлове, профили и др. 

„ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926по Ваше искане е длъжно да Ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва. 

В случай, че имаме Ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

 • Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни. 
 • Целите на обработването;
 • Правното основание за обработката;
 • Съответните категории лични данни, които се обработват;
 • Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;
 • Получателите в трети държави или международни организации, ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;
 • Ако обработката се основава на законните интереси на „ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА УСМИВКА“ ЕООД, ЕИК 204425926 или на трета страна, информация за тези интереси.
 • Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;
 • Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;
 • Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;
 • Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;
 • Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни;
 • Източникът, от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас;
 • Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика на тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

За да получите достъп до Вашите лични данни е необходимо да удостоверите Вашата самоличност като се легитимирате с документ за самоличност, а ако сте родител или настойник на лице до 16 г. и със документ, удостоверяващ това Ви качество.